วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560

สุตตันตะของพระตถาคต

                 
"ภิกษุ ท.! พวกภิกษุบริษัทในกรณีนี้, สุตตันตะเหล่าใด  ที่กวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกรองประเภทกาพย์กลอน  มีอักษรสละสลวย   มีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องแนวนอก เป็นคำกล่าวของสาวก เมื่อมีผู้นำสุตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดี  ไม่เงี่ยหูฟัง  ไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง และ จักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน."

                 "ภิกษุ ท.! ส่วน สุตตันตะเหล่าใด ที่เป็นคำของตถาคต เป็นข้อความลึก มีความหมายซึ้ง เป็นชั้นโลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตา,เมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่; เธอย่อมฟังด้วยดี ย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง และย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนจึงพากันเล่าเรียน ไต่ถาม ทวนถามแก่กันและกันอยู่ว่า  ข้อนี้เป็นอย่างไร ? มีความหมายกี่นัย ? ” ดังนี้. ด้วยการทำดังนี้ เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้. ธรรมที่ยัง ไม่ปรากฏ เธอก็ทำให้ปรากฏได้, ความสงสัยในธรรมหลายประการที่น่าสงสัย เธอก็บรรเทาลงได้."

11 ความคิดเห็น:

 1. ขออนุโมทนาสาธุ มีความสุขความเจริญในพระธรรมครับ

  ตอบลบ
 2. รบกวนครับ ทางเราพุทธวจนสถาบันเดชอุดม อุบลราชธานี กำลังก่อสร้างอาคารพุทธวจนสถาบันดังกล่าว ใกล้เสร็จแล้ว ทางเราต้องการภาพพระพุทธเจ้า เหมือนที่ปรากฏในหน้านี้ ที่มีความละเอียดสูง เพื่อพิมพ์ใส่กรอบติดตั้งไว้ที่สถาบัน ไม่ทราบว่าพอจะมีช่องทางแนะนำให้ได้ไฟล์ภาพดังกล่าวไหมครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

  ตอบลบ
 3. 💘💘💘💘💘💘💘💘
  ขอเรียนเชิญร่วมกลุ่มไลน์
  ธัมมะทานังด้วยกัน
  เป็นสุขาสังฆัสสะสามัคคี
  lineId 0818597682

  ตอบลบ