วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2558

จาคะ (การบริจาค) เป็นอย่างไร
คหบดี! ก็จาคะสัมปทำ (ความถึงพร้อมด้วยการบริจาค)
เป็นอย่างไร
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ มีใจปราศจากมลทินคือ
ความตระหนี่ อยู่ครองเรือน มีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็น
ประจำ มีฝ่ามืออันชุ่ม ยินดีในการสละ เป็นผู้ควรแก่การขอ
ยินดีในการให้และการแบ่งปัน
นี้เรียกว่า จาคสัมปทา.

บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๘๕/๖๑.