กิจกรรม

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
กำหนดการงานกฐิน วันอาทิตย์ ที่ 16  ตุลาคม 2554
ณ วัดนาป่าพง ลําลูกกา คลองสิบ จังหวัด ปทุมธานี
 

ลําดับพิธีงานถวายผ้ากฐิน วัดนาป่าพง
วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔

๐๗.๐๐ น. ประเคนอาหาร
๐๘.๓๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา
๐๙.๐๐ น. ถวายผ้ากฐิน


พิธีการถวายผ้ากฐินในครั้งพุทธกาล
๑. พระพุทธเจ้าตรัสให้เวลาตั้งแต่ออกพรรษาไปแล้ว ๑ เดือน เป็นช่วงเวลาของการถวายจีวรและทําจีวร
 
๒. ในเขตสีมาใดมีภิกษุอยู่จําพรรษาจํานวนตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไป ทรงอนุญาตการทําสังฆกรรม ประเภทกฐินได้ถ้ามีฆราวาสมาแสดงเจตนาถวายผ้าจีวร
โดยภิกษุมิได้พูดเลียบเคียงเพื่อให้ไดผ้านั้นมาซึ่งมิได้ระบุจํากัดจํานวนผู้แสดงเจตนาถวาย แต่ระบุจำนวนภิกษุผู้รับผ้านั้นได้เพียง ๑ รูป (จากการยินยอมของคณะสงฆ์ในเขตสีมานั้น) ซึ่งต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นผู้มีจีวรเก่าคร่าครา เป็นต้น

๓. ในวันที่ภิกษุได้รับการถวายผ้าจากฆราวาส (ตามเหตุผลและช่วงเวลาดังกล่าว) แล้ว ให้คณะสงฆ์ ในอาวาสนั้น ช่วยกันตัดเย็บย้อมผ้าให้แก่ภิกษุรูปนั้น (ผู้มีคุณสมบัติพร้อมตามธรรมวินัย) ให้สําเร็จ ภายในวันวันนั้นก่อนอรุณ ของวันใหม่ขึ้น


๔. เมื่อตัดเย็บย้อมเสร็จก็ให้คณะสงฆ์ส่งมอบผ้าผืนดังกล่าวแก่ภิกษุรูปน้ันและภิกษุรูปนั้นก็ทําการอธิษฐานใช้ผ้ากฐินนั้นนุ่งห่มแทนผ้าผืนเก่าเรียกว่ากรานกฐิน ในขั้นตอนดังกล่าว มีพระวินัย ที่ระบุถึง พอจะกล่าวอ้างถึง ซ่ึงสามารถตรวจสอบได้ ดังนี้

ก. พระวินัยปิฎก เล่ม ๒ มหาวิภังค์ ทุติภาค
ข. พระวินัยปิฎก เล่ม ๕ มหาวรรค ภาค ๒
 
ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน
ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธารวมกันเป็นเจ้าภาพ ถวายผ้ากฐิน ณ วัดนาป่าพง ลําลูกกา คลองสิบ จังหวัดปทุมธานี ในวันอาทิตย์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ 2554 เวลา 0.700 น.
โดยท่านสามารถแสดงความจํานงค์ ในการเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน ดังนี้
1. แจ้งเจตจํานงค์ในการเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินโดยเขียนชื่อนามสกุลพร้อมเบอร์โทรศัพท์ และ มอบใบแสดงเจตจํานงค์ โดยตรงกับทาง พระอาจารย์คึกฤทธิ์โสตฺถิผโล เจ้าอาวาส วัดนาป่าพง ลําลูกกา คลองสิบ จังหวัดปทุมธานี

ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน
..........................................................