พุทธวัจนสถาบัน

พุทธวัจนสถาบัน


พุทธวจน : ติดตามการเผยแผ่พระธรรมคำสอนตามหลักพุทธวจน โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

เว็บไซต์

    * http://buddha-ins.org : สถาบันพุทธวจน
    * http://etipitaka.com/search : ตรวจหาและเทียบเคียงพุทธวจน บนเว็บไซต์
    * http://searchbuddha.org : ตรวจหาและเทียบเคียงพุทธวจน บนเว็บไซต์
    * http://www.buddhakos.org : มูลนิธิพุทธโฆษณ์
    * http://www.watnapp.com : หนังสือ และสื่อธรรมะ บนอินเทอร์เน็ต
    * http://media.watnapahpong.org : ศูนย์บริการมัลติมีเดียวัดนาป่าพง
    * http://www.watnapahpong.org : เว็บไซต์วัดนาป่าพง
    * http://www.watnapahpong.com : เว็บไซต์วัดนาป่าพง
    * http://www.watnapahpong.net : กระดาน ปฏิปุจฉา วินีตา ปริสา โน อุกกาจิตวินีตา
    * http://www.buddhawaj.org : ฐานข้อมูลพระสูตรออนไลน์, เสียงอ่านพุทธวจน
    * http://www.buddhaoat.org : จัดส่งสื่อธรรมะให้ผู้ขอรับทางไปรษณีย์


ดาวน์โหลดโปรแกรมตรวจหาและเทียบเคียงพุทธวจน (E-Tipitaka)
สำหรับรับคอมพิวเตอร์

    * http://etipitaka.com/download หรือ รับแผ่นโปรแกรมได้ที่วัดนาป่าพง
    * ระบบปฏิบัติการ Windows, Macintosh, Linux

สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่

    * ระบบปฏิบัติการ Android
    * ดาวน์โหลดได้ที่ Android Market โดยพิมพ์คำว่า พุทธวจน หรือ e-tipitaka
    * ระบบปฏิบัติการ iOS (สำหรับ iPad, iPhone, iPod)
    * ดาวน์โหลดได้ที่ App Store โดยพิมพ์คำว่า พุทธวจน หรือ e-tipitaka


วิทยุ-โทรทัศน์

    * คลื่น ส.ว.พ. FM ๙๑.๐ MHz ทุกวันพระ เวลา ๑๗.๔๐ น.
    * ทีวีดาวเทียม ระบบ C-Band ช่อง A I Biz Net Tong Hua ทุกวันเวลา ๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ น.